Prowadzenie Ksiąg Handlowych

Usługa obejmuje

zakładanie Zakładowego Planu Kont charakterystycznego dla prowadzonej przez Klienta działalności;
analiza źródłowych dokumentów księgowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;
dekretacja dokumentów na odpowiednie konta syntetyczne i analityczne;
zakładanie i prowadzenie odpowiednich rejestrów księgowych, także rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT;
zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu Firmy Klienta;
sporządzanie niezbędnych sprawozdań wynikających z odpowiednich ustaw podatkowych, statystycznych itp.;
sporządzanie i kontrola poprawności deklaracji podatkowych za poszczególne okresy rozliczeniowe;
przygotowanie i sporządzanie na koniec roku obrachunkowego bilansu i rachunku zysków i strat wraz z odpowiednim sprawozdaniem